News & Events

Research Result: Co-authored paper by Dr. Kakiuchi & Dr. Ogawa(PI of Single-Cell Cancer Biology Group) published in Nature

Research Result: Co-authored paper by Dr. Kakiuchi & Dr. Ogawa(PI of Single-Cell Cancer Biology Group) published in Nature

ASHBi researchers, Dr. Nobuyuki Kakiuchi and Dr. Seishi Ogawa of the Single-Cell Cancer Biology Group have published a co-authored paper in Nature on December 18th, 2019.

Title

Frequent mutations that converge on the NFKBIZ pathway in ulcerative colitis

Author Information

Nobuyuki Kakiuchi, Kenichi Yoshida, Motoi Uchino, Takako Kihara, Kotaro Akaki, Yoshikage Inoue, Kenji Kawada, Satoshi Nagayama, Akira Yokoyama, Shuji Yamamoto, Minoru Matsuura, Takahiro Horimatsu, Tomonori Hirano, Norihiro Goto, Yasuhide Takeuchi, Yotaro Ochi, Yusuke Shiozawa, Yasunori Kogure, Yosaku Watatani, Yoichi Fujii, Soo Ki Kim, Ayana Kon, Keisuke Kataoka, Tetsuichi Yoshizato, Masahiro M. Nakagawa, Akinori Yoda, Yasuhito Nanya, Hideki Makishima, Yuichi Shiraishi, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Masashi Sanada, Eiji Sugihara, Taka-aki Sato, Takashi Maruyama, Hiroyuki Miyoshi, Makoto Mark Taketo, Jun Oishi, Ryosaku Inagaki, Yutaka Ueda, Shinya Okamoto, Hideaki Okajima, Yoshiharu Sakai, Takaki Sakurai, Hironori Haga, Seiichi Hirota, Hiroki Ikeuchi, Hiroshi Nakase, Hiroyuki Marusawa, Tsutomu Chiba, Osamu Takeuchi, Satoru Miyano, Hiroshi Seno & Seishi Ogawa

Paper Information

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1856-1